New

/New

ฉายา “ผู้มาเยือนที่หลบภัย” และของเล่นไม้ไผ่ Bamboo Spear

เควสฉายา "ผู้มาเยือนที่หลบภัย" ของรางวัลพิเศษคือ Bamboo Spear เป็นต้นไม้ไผ่ซึ่งเป็นของเล่นน่ารักๆ [...]

By | 2018-05-07T23:06:24+00:00 May 7th, 2018|

ไปเล่นกับ เจ้าเมี๊ยว Dexter กันเถอะ ! (Playing with Dexter Gimmick)

ไปเล่นกับ เจ้าเมี๊ยว Dexter กันเถอะ ! (Playing with Dexter Gimmick) [...]

By | 2018-05-04T20:11:22+00:00 May 4th, 2018|

เทคนิคการเล่นกิจกรรม Monster Tamer 2

การเข้าร่วมเล่น ให้ไปที่ ป้ายกิจกรรมในเมือง Klaipeda แล้วเลือกหัวข้อ Monster Tamer 2 [...]

By | 2018-04-16T00:02:21+00:00 April 13th, 2018|

การเปลี่ยนแปลงใหม่ Balancing Wizard & Sword

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้า Server Steam ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิม โดยอิงจาก [...]

By | 2018-03-25T06:29:56+00:00 March 24th, 2018|